AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ VE BÜNYESİNDEKİ TÜRK DÜNYASI İKTİSAT FAKÜLTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 14. ULUSLARARASI AVRASYA EKONOMİLERİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

24 Eylül 2022

Beykent Üniversitesi, Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi katkılarıyla düzenlenen 14. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi ev sahipliğinde 20-22 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’da gerçekleşmiştir. Hibrit olarak yapılan Konferansa 7 ülkeden 65 bildirisi sunulmuştur. Bu bildirileri ve yapılan müzakereler dikkate alınarak aşağıda sayılan hususlarda kanaat oluşmuştur:

– Konferansı düzenleyici heyeti olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 30 yıldır işgal altındaki topraklarını yeniden özgürleştirmek için verdiği haklı ve adil mücadeleyi destekliyor, Karabağ’ın yeniden inşası sürecinde yapılan yatırımları yerinde olduğu yönündeki kanaatlerimizi belirtiyoruz.

– Avrasya, Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan, Türk Devletleri de içine alan çok geniş bir bölgedir. Bu bölge hammadde, enerji, tarım, sanayi, ticaret ve insan kaynakları bakımından dünya ekonomisinde ciddi katma değer yaratmaktadır. Dünyanın en büyük altı ekonomisi, en büyük altı silah alıcısı, en önemli nükleer güçleri Avrasya’da bulunmaktadır. Diğer taraftan bölge en kalabalık nüfusu barındırmaktadır. Aynı zamanda bu bölge ciddi bir çatışma alanını da kapsamaktadır.

– Avrasya bölgesinin ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi, bölgenin devletleri arasında güçlü iş birliği temin edilmesi ve bölgede istikrar ve barışın sağlanabilmesi için öncellikle bölgenin kaderi bölgenin ülkeleri tarafında adil bir iş birliği sonucunda tayin edilmeli, kaynakların kullanımı ve bölüşümünde hakkaniyet ilkesi göz önünde bulundurulmalı ve kaynaklardan elde edilen gelir bölge halkının refahına yönelik olarak kullanılmalıdır.

– Avrasya bölgesinin Asya kısmı zengin yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip olmasına rağmen bu kaynaklardan ilgili ülkeler yeterince yararlanamamaktadırlar. Özellikle siyasi güç ve teknik imkânlara sahip bölgesel ya da küresel güçler, adil olmayan bir şekilde bu kaynakların kullanımında söz sahibi olmaktadırlar. Bu durum bölgenin kalkınmasına olumsuz etki oluşturmaktadır.

– Asya kıtası ülkeleri bölgesel güçler ile küresel güçler arasında mücadele alanına dönüştürüldüğü için siyasi ve ekonomik açıdan kaotik ortama sürüklenmekte, bu da ülkelerin sahip olduklarını kullanmaları imkânını zayıflatmakta, bunun sonucunda istenen ekonomik refah sağlanamamaktadır.

– Covid 19 sonrası oluşan ekonomik daralmadan ciddi bir şekilde etkilenen Avrasya bölgesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile yeni bir darboğaz ile karşı karşıya kalmıştır. Bu darboğazın aşılması için de ülkelerin aşırı faydacı yaklaşımlarını bir tarafa bırakarak karşılıklı menfaat ilkesine dayalı adil bir işbirliği ortamı oluşturulmalıdır.

– Rusya – Ukrayna savaşı sonrası yaşanan enerji ve gıda krizi sorununu çözmede bölge ülkeleri yeterli potansiyele sahiptirler. Bu kapsamda özellikle zengin enerji kaynaklarına ve verimli topraklara sahip Asya ülkelerinin bu potansiyellerini gerçeğe çevirmeleri için Avrupa ülkeleri tarafından yeterince desteklenmeleri gerekmektedir.

– Avrasya Kıtasının önemli bir kısmını teşkil eden Türk Devletleri Teşkilatı’nın üyeleri arasındaki giderek derinleşen iş birliği, kıtaya siyasi ve ekonomik yönden ciddi katkı sağlayacak niteliktedir.

– Türkiye ile Azerbaycan Avrasya kıtasının stratejik ve jeopolitik odağında olan iki Türk cumhuriyetidir. Bu iki devlet arasında özellikle enerji alanındaki iş birliği Asya ile Avrupa arasında, başta enerji nakli olmak üzere, ekonomik bir köprü rolü görmektedir. Bu durum bir taraftan Güney Kafkasya’nın istikrarına katkı sağlarken diğer taraftan AB’nin enerji ihtiyacının teminine katkı sağlamaktadır. Bu katkı düzeyinin artırılması ve orta koridorun açılarak lojistik kolaylığın temini için Zengezur Koridoru’nun açılması zarureti bulunmaktadır.

– Avrasya Ekonomik İşbirliği potansiyel ve imkânlarının daha derinlemesine analizi için hususi komisyonlar oluşturulmalı ve bu konuda farklı sektörlerde çalışan uzmanlardan yararlanılmalıdır.

– Avrasya ekonomiklerinin akademik çerçevede analiz edilmesi için gerçekleştirilen bu Avrasya Ekonomileri Konferansı’nın devam ettirilmesi faydalı olacaktır.

Etiket:

Kategori: Duyurular, Genel, Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi

Comments are closed.