Yurtiçi Eğitim

Vakfımızın yurtiçi eğitim faaliyeti seminerlerin ve konferansların dışında iki yönlü olarak cereyan etmektedir. Birinci çeşit faaliyetimiz meslekî sahada olup Türk Dünyası’nın her yerinden gelenlere, asgari bir ay süreli olmak üzere ve çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapılarak, pazar ekonomisi, özelleştirme, bankacılık sigortacılık gibi konularla yaptığımız eğitimdir. İkinci çeşit eğitim faaliyetimiz ise, esas itibariyle, Türk Dünyasının her yerinden getirttiğimiz öğretmenlere Türkçe öğretme şeklindedir. Öğretmenlere Türkçe öğretme faaliyetimiz, aslında, yurtdışındaki merkezlerimiz ve eğitim kurumlarımızda da yürütmekte olduğumuz bir faaliyet olmakla birlikte, Türkiye’de yatılı olarak ve asgari 2 ay süreli kurslar şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Meslekî kurslarımızın ilkini Sümerbank Genel Müdürlüğü ile müşterek olarak Bursa’da “Serbest Piyasa Ekonomisi ve Özelleştirme” adı altında gerçekleştirdik. Bir ay süren bu eğitimde Türk dünyasının birçok yerinden yüksek seviyeli idareciler, ilim adamları ve müteşebbis namzetleri sıkı bir disiplin içinde çalıştılar. Kesif bir Türkçe öğretimiyle birlikte Türkiye’nin kıymetli ilim adamlarından 30’a yakınının verdiği konuyla ilgili dersleri takip ettiler. Bunlar bugün Vakfımızın kendi bölgelerindeki birer gönüllü elçisi durumundadırlar.

Bu tür eğitimin ikinci bir örneğini DPT TİA-TAC Grup Eğitim Başkanlığı hesabına İstanbul’da gerçekleştirdik. İki ayrı konudan ve gruptan müteşekkil bu kurslara yine yüksel seviyeli banka, sigorta yöneticileriyle, ülkelerinin iktisadî plânlamalarında görevli yüksek seviyeli memurlar katıldı. Kurslardan birisi “Pazar Ekonomisine Giriş”, diğeri de “Bankacılık – Sigortacılık” konusunda düzenlendi. Her iki grubun sıkı bir eğitimden sonra aldığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından verilen sertifikaları tam olarak hak etmeleri için Vakfımız bütün gücüyle çalıştı ve en iyi hocalara ders verdirmek imkânını temin etti. Bu arada baştaki bir hafta süreli kesif bir Türkçe ve terminoloji eğitiminden sonra, kurs boyunca Türkçe derslerini devam ettirdik. Ayrıca kursiyerlerin İstanbul içinde ve Bursa’da gezdirilmeleri sağlandı. Tatbikat olarak banka, sigorta şirketi, fabrika gibi yerlerde de inceleme yapmalarına imkân verildi.

Kaşgarlı Mahmut Dil Merkezi adıyla çalışan kurslarımız, Ahmet Yesevî Misafirhanemizde barındırdığımız öğretmenlere yöneliktir. Geldikleri ülkelerdeki Türkçe’nin Türkiye Türkçesi’nden uzaklığına göre 2 ile 3 ay arasında değişen sürelerle yürütmektedir ve devrevî olarak devam etmektedir. Bu kurslar vakfımızın en önemli harcama kalemlerinden birisini teşkil etmektedir. Buradan Türkçe öğrenerek ülkelerine dönen öğretmenler, oralarda kendi çalıştıkları okullarda Türkiye Türkçesi öğretmeye başlamaktadırlar. Bu bakımdan bu eğitimin faydasını ölçmek mümkün değildir. Mevzubahis ülkelere öğretmen göndererek yaptığımız eğitimin maliyeti çok yüksektir. 1994 başından itibaren ise görülmemiş bir şekilde artmıştır. Yol parası olarak yaptığımız harcamalar öğretmen başına 450 & ile 900 & arasında değişmekte, ayrıca mesken fonu ve arada gidiş gelişlerle bu masraf, maaşların dışında vakfımıza çok ağıra mâl olmaktadır. Bu kurslardan mezun olan öğretmen sayısı şimdiye kadar 500 civarındadır. Bu demektir ki, 500 yerli öğretmen ülkesinde Türkçe öğretmektedir.

Türkçe öğretmen yetiştirme kurslarımızın en büyük problemi kurslara davet ettiğimiz öğretmenlerin  kurs başlangıcında tam olarak gelememeleri ve kursun bütünlüğünün daima bozulmasıdır. Bunun için küçük küçük gruplara ayrı ayrı dersler verme mecburiyeti ile karşı karşıya kalmaktayız.

Bu öğretmenler Türkiye’de ayrıca pratik yapma, belirli bir süre sonra düzenlediğimiz konferanslara katılma, bizzat konferans verme, Türkiye’yi gezip tanıma, bütün müzelerimiz, saraylarımız ve bazı şehirlerimizi görme imkânını bulma gibi avantajlara sahip olmaktadırlar. Bu şekilde de memleketlerinde Türkiye’yi iyi tanıyan ve Türkçe bilen elemanlar olarak yüksek bir itibara kavuşmaktadılar.

Yurtiçi eğitimimiz bazen 15 gün ve 1 aylık da olabilmektedir. Ancak bu tür eğitim, Türkçeyi ve Türk tarih ve kültürü ile ilgili bilgileri tazeleme gayesi gütmekte Balkanlar’daki evlâd-ı fâtihândan olan öğretmenlere dönük olmaktadır. Bu maksatla Kosova Prizren’den 55 öğretmeni, Kırım’dan 40 öğretmeni bu tür eğitimden geçirdik. Karşılarına aynı zamanda ülkemizin kültür ve sanat adamlarının en gözdelerini konferansçı olarak çıkarttık ve şehir içi ve şehir dışında da gezdirdik.

Bu faaliyetimizi daima mükemmelleştirerek sürdürmeyi en ulvî gayelerimizden biri sayıyoruz.

Faaliyetlerimizden bazıları aşağıda sunulmuştur:

– Ocak 1992 Bursa “Özelleştirme” konulu bir aylık yatılı eğitim

– Ağustos 1992 Samsun’da I. Dönem Türkiye Türkçesi kursu

– İstanbul, 1994 Kosovalı öğretmenlerin katıldığı 15 günlük yatılı Türk Kültürü eğitimi

– İstanbul, 1993 “Bankacılık ve Sigortacılık” konulu 6 haftalık yatılı eğitim

– İstanbul, 1993 “Pazar Ekonomisine Geçiş” yatılı eğitim

– 10 Haziran 1990 Abant’ta “Hastahane İşletmeciliğinde Modern Gelişmeler” konulu eğitim

– Şehzade Mehmet Medresesi  Ahmet Yesevî Misafirhanesi’nde yatılı olarak yurtdışından gelen öğretmenlere verilen Türk Dili kursları (Bu faaliyetimiz maalesef Medresenin vakfımıza tahsisinin son bulmasıyla yapılamamıştır.)